Organizace vzdělávání v mateřské škole

 

  • Děti jsou v mateřské škole rozděleny do dvou věkově smíšených tříd.
  •  Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti po dovršení tří let věku.
  •  Zápis dětí do MŠ vyhlašuje ředitelka podle platné legislativy.
  •  Do MŠ jsou přijímány děti v souladu se zákonnými normami podle kritérií, vydaných ředitelkou školy.
  •  Děti jsou zařazovány do tříd podle přání rodičů i podle počtu uvolněných míst v jednotlivých třídách.
  •  Jednotlivé třídy jsou pojmenovány 1. třída Berušky, 2. třída Motýlci.
  •  Třídní vzdělávací programy navazují na školní vzdělávací program, shodují se ve výběru úkolů i témat, liší se ve volbě metod, organizačních  forem a výchovných prostředků a v termínu zařazení.
  •  Název školního vzdělávacího programu „ Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to príma…“ napovídá o smyslu poslání naší výchovně vzdělávací práce.
  • Hlavní snahou všech zaměstnanců školy je, aby se zde dítě cítilo šťastné a spokojené.
  •  Kromě běžné péče nabízíme i zájmovou činnost pro děti, ale i pro jejich rodiče. Jsou to jednak pracovní dílny pro rodiče a děti, seznamování s anglickým jazykem, plavecký výcvik, aerobik pro děti, logopedická prevence, spolupráce s logopedem, společné výlety, besídky, karneval apod.

 

 

Charakteristika Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, obsah vzdělávání

„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRÍMA….“

 

Vymezení cíle vzdělávání a záměry školy, filozofie školy:

Mateřská škola Prosiměřice je instituce, která slouží především dítěti a jeho vzdělávání. Děti se svými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu našeho zájmu i práce. Prospěch dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující. Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života i dalšího vzdělávání. Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. Proto v naší mateřské škole vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjely svůj všestranný potenciál, a aby v době, kdy opouští naši školu, disponovaly požadovanými kompetencemi (schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji) v míře a kvalitě optimálně odpovídající jejich osobním možnostem a potřebám. Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozice a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný a především přirozený. V našem pojetí vychází z myšlenky, že aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené. Víme, že to, jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je velmi důležité. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu jsou tím nejcennějším, co jim může mateřská škola umožnit získat. V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity, v čem se aktivně uplatní. Učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí. Úkolem pedagogů je postupovat cílevědomě, ale proces vzdělávání stavět na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Dítě je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává.