Desatero pro rodiče

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • Pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • Svlékne se, oblékne se i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • Je samostatné při jídle (používá příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
 • Zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací         zařízení, uklidí po sobě)
 • Zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • Postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

 

 

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek jestliže:

 • Zvládá odloučení od rodičů
 • Vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • Projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • Ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • Je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 •  Dodržuje dohodnutá pravidla

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • Vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • Mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • Mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • Rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • Má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • Pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • Používá přiměřeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj)
 • Spolupracuje ve skupině

 

 

4. Dítě by mělo zvládnout koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • Je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • Zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • Tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • Vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje. Vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • Umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • Rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • Řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • Používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • Rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • Rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • Rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • Sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • Najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detaily
 • Rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 •  Postřehne změny v svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 •  Reaguje správně na světelné a akustické signály

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • Má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • Orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • Porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • Rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • Rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • Třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • Přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá (,,přemýšlí nahlas´´)
 • Chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • Rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • Soustředí pozornost na činnosti po dobu (cca 10-15 min)
 • ,,nechá´´ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • Záměrně si zapamatuje, co prožilo, co vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • Pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • Přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • Postupuje podle pokynů
 • Pracuje samostatně

 

 

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 • Uplatňuje základní společenské pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • Navazuje kontakty s dítětem i dospělým, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • Nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • Je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • Zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • Vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • Ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • K ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • Je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • Pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • Zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografií, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • Je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • Svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, do jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • Zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbení hrdiny
 • Zná celou řadu písní, básní, říkadel
 • Zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínek)
 • Vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí,
 • Hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

 

 

 

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • Vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do skolky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • Zvládá běžné praktické činnosti a situace, se kterými se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • Ví, jak se má chovat (např. doma, v MŠ, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • Má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • Přiměřeným způsobem se zapojí do péče o prostředí
 • Má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • ·         Chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • Zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • Uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí